ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/21.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.

β) Ο πίνακας υποψηφίων που θα εξεταστούν και για μοριοδότηση γνώσης της ξένης γλώσσας κατά τη συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Τετάρτη 22/02/2023 και ώρα 08:00 έως Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 23:59.

 

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων

Τ.Σ.Ε._Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_Πίνακας Υποψηφίων για Εξέταση σε Ξένη Γλώσσα

 

Author: ΔΙΠΕ