ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

Εγκύκλιος Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ( ΑΔΑ_ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΦΟΡΕΙΣ (ΑΔΑ ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Υ.Δ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών – ΥΠΑΙΘ 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/02.03.2023 και 7/06.03.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται: α) Ο αναμορφωμένος…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/21.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται: α) Ο πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών…

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΞΕ – 15012 – 2023 – Εγγραφές μαθητών τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24 ΕΞΕ – 15035 – 2023 – Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/23.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καταρτίστηκε και ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/17.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αιτούμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν…

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες αιτούντων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωση θέσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής, μετά και την εξέταση των ενστάσεων.   Οριστικός κατάλογος αιτούντων οριστικής τοποθέτησης – βελτίωση θέσης_Γενική Αγωγή Οριστικός κατάλογος αιτούντων οριστικής τοποθέτησης_Ειδική Αγωγή