ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/17.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που συγκροτήθηκε με την 6395/09.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ46ΜΤΛΗ-ΑΝ8)  Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των αιτούμενων εκπαιδευτικών, καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται οι πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας.  Δεν αναρτάται πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, καθώς όλες οι υποψηφιότητες κρίθηκαν ως δεκτέςΟι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Τετάρτη 18/1/2023 και ώρα 08:00 ως και Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 23:59.

ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ _ΔΕΚΤΕΣ

 

Author: ΔΙΠΕ