ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σε εφαρμογή της αριθ. 126425/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση: 1. από περιοχή σε περιοχή, 2.από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ και 3.αιτουμένων μετάθεση με εξειδίκευση σε…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2022-23 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 16.10.2022 έως 31.10.2022 μέσω του  online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών  και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr  Κατά την προθεσμία εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα και οι προσωρινά τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί στη ΔΠΕ Ευρυτανίας, προκειμένου να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε…