ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22.07.2022 (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23.07.2022 – ΑΔΑ:6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Υπουργικής Απόφασης, καλούνται τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1′ και Γ2′ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό, μέσω του ΟΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.).

Εγκύκλιος Διορισμών – 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1

ΥΑ Πρόσκλησης Διορισμών – 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49 – Πρόσκληση – ΕΕΠ/ΕΒΠ

Author: ΔΙΠΕ