ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σε εφαρμογή της αριθ. 126425/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση: 1. από περιοχή σε περιοχή, 2.από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ και 3.αιτουμένων μετάθεση με εξειδίκευση σε στην Ε.Ν.Γ. των κωφών και στη γραφή Braile των τυφλών.

Από 21.11.2022 έως 25.11.2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις, ώστε στο διάστημα αυτό να γίνει η  διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης  _ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ_ΤΥΦΛΩΝ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης προς  ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΑΣΥ

Author: ΔΙΠΕ