ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ


ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ

Ενιαίος τύπος ολοήμερου ΔΣ – ΟΠΣ: 5047065

Εξατομικευμένη – ΟΠΣ: 5047082

Εξειδικευμένη – ΟΠΣ: 5047057

Ενίσχυση Προσχολικής – ΟΠΣ: 5047058

ΠΕΠ Εξειδικευμένη – ΟΠΣ: 5031825


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ