ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-2021

 


ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2020-2021

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ

Ενιαίος τύπος ολοήμερου ΔΣ – ΟΠΣ: 5069634

Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών- ΟΠΣ: 5069632

Εξατομικευμένη – ΟΠΣ: 5069633

Εξειδικευμένη – ΟΠΣ: 5069645

Ενίσχυση Προσχολικής – ΟΠΣ: 5069631

ΠΕΠ Εξειδικευμένη – ΟΠΣ: 5031825


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ